Category: Thích Giác Hạnh

Bốn hạng người | MP3 Thầy Thích Giác Hạnh

MP3 THUYẾT PHÁP MỚI 2016 THÍCH GIÁC HẠNH Tải mp3 bài giảng: Bốn hạng người, thuyết giảng bởi Thầy Thích Giác Hạnh vào năm 2016 Đời nay, người đó Nghèo nhưng đời …